Asiakaskeskus


Tuote on varastossa
Tuote on tilattu toimittajalta ja toimituspäivä on vahvistettu.
Tuote on tilattu toimittajalta, mutta toimituspäivää ei ole vahvistettu.
Tuotetta ei ole tilattu toimittajalta
This product is located on the remote storage.
Tuote on tilattu toimittajaltamme, mutta toimitusaikaa ei ole vahvistettu.
Tilatut tuotteet ovat toimittajamme varastossa,
Vahvistamaton - ota yhteys asiakaspalveluumme.

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Pericad Oy:n (myöh.Pericad) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

Pericad ei hyväksy ostajien tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa Pericad ei ole erikseen moittinut kyseisiä ostajan yleisiä ehtoja tai joissa Pericad toimittaa tavarat ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin. Mikäli näiden kieliversioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan etusijaisesti suomenkielistä versiota.

 

2 § Tarjouksen voimassaolo

Pericadin tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja Pericad varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

 

3 § Sähköiset tilaukset

Pericad antaa ostajalle käyttäjätunnukset tilausten tekemiseksi Pericadin verkkokaupan kautta. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä Pericad on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa Pericad on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

 

4 § Toimitus

Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja muut mahdolliset lisäkulut Pericad veloittaa erikseen Pericadin kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Näkyvät vauriot tulee reklamoida välittömästi rahdinkuljettajalle ja lähettäjälle. Kuljetusvauriot tai vähentymiset, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Pericadilla on oikeus koota ostajan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. Pericadilla on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia.

Pericad vakuuttaa kaikki lähetykset oletuksena ja vakuutuskulu 0,29% (tilauksen arvosta) lisätään tilauksen loppusummaan. Mikäli asiakkaalla on oma kuljetusvakuutus, ilmoitathan asiasta Pericadille, jolloin kulua ei tule.

 

5 § Toimitusaika

Pericad toimittaa tavaran sovittuna aikana. Pericadin ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, Pericad toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä Pericadille heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun Pericad on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu Pericadista, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu Pericadin normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Pericad on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli Pericadilla on erääntyneitä saatavia ostajalta, Pericadilla on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää Pericadille mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa Pericadilta tai Pericadin ilmoittamasta paikasta.

 

6 § Maksuehdot

Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat ja soveltuvat lisäkulut heti sen jälkeen kun ostaja on vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti.

Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, Pericadilla on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli Pericad sopii ostajan kanssa listahinnasta poikkeavasta kauppahinnasta (nk.manufacturer-supported business-to-consumer transaktio tai vastaava erikoishinnoittelumalli), tällainen hinta on voimassa edellyttäen, että kyseisen tuotteen valmistaja vahvistaa hinnan voimassaolon (lykkäävä ehto) ja edellyttäen lisäksi, että ostajan on noudatettava valmistajan asettamia soveltuvia erityisehtoja (purkava ehto). Tilaamalla tuotteita erityisehdoin, ostaja hyväksyy lykkäävän ja purkavan ehdon sekä kyseessä olevat erityisehdot ja ostaja sitoutuu myös pyydettäessä toimittamaan loppuasiakasta koskevat yksilöintitiedot ja vahvistuksen siitä, että erityisehdoin tilatut tuotteet on toimitettu yksilöidylle loppukäyttäjälle. Mikäli valmistaja ei hyväksy eritysehtoja, tai ei kykene toimittamaan tuotteita erityisehtojen mukaisesti (Pericadista riippumaton syy) tai mikäli ostaja ei täytä valmistajan asettamia vaatimuksia, hinnat määräytyvät sen listahinnaston mukaan, joka oli voimassa kun erityisehtoja sisältävä sopimus solmittiin. Ostaja on tässä tapauksessa velvollinen maksamaan Pericadille hinnanerotuksen. Pericad pidättää oikeuden vaatia hinnanerotusta tai siirtää kyseinen vaade valmistajalle.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, Pericad toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, Pericadilla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu. Pericadilla on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli Pericad on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi.

Pericad voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Pericadin viivästyskorko on 14% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain. Ostaja tietää, että Pericad luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille saatavansa ostajalta.

 

7 § Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on Pericadilla oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan, milloin kysymys on tavarasta, joka ei kuulu Pericadin normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Pericadin on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

 

8 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Pericad pidättää tavaroiden omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Pericadilla on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet. Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun Pericad on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle.

Mikäli on sovittu, että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun Pericad on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata Pericadille mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita Pericadille aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

 

9 § Takuu

Pericad ei anna tavaroille takuuta.

Yleensä Pericadin myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Pericadiin. Takuupalautuksiin soveltuu Pericadin takuuvaihto-ohjeet. Eräiden tavaroiden osalta Pericad hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Pericadiin.

Takuupalvelun osalta, silloin kun Pericad sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut Pericad. Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole Pericadin suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

 

Pericadin tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

Mikäli loppuasiakas, jolle ostaja on myynyt tavaran, haluaa esittää valmistajan antamaan takuuseen liittyviä vaatimuksia, Pericad voi avustaa loppuasiakasta asiassa.

 

10§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat Pericadin toimittamia, ellei Pericad nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT–alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

Pericadin vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa Pericadin vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, Pericadin valinnan mukaan. Pericad ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Henkilö- ja esinevahinkojen osalta, Pericad voi ohjeistaa ostajan esittämään korvausvaatimuksensa Pericadin tuotevastuuta tai vastuuvakuutusta vastaan. Tällaisessa tapauksessa Pericad on vastuussa ostajalle ainoastaan jos Pericadin vakuutus ei korvaa vahinkoja tai vakuutussumma ei johda riittävään vahingonkorvaukseen.

 

Mikäli asiakas, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen Pericadin toimittaman tavaran,

kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan Pericadiin tavarassa olevan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan Pericadille, mitä tämä mahdollisesti joutuu asiakkaalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja Pericadin välisestä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi Pericadia kohtaan tehokkaita.

Pericad ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Pericadin verkkokaupan käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

 

11§ Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa asiakkailleen yllä mainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista.

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Pericadin toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa Pericadille kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.

Ostajalla ei ole oikeutta esittää Pericadia kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Pericadin toimittamia tavaroita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka Pericad on toimittanut, Pericad voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan ostajan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen ostajalle. Pericad ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

 

12 § Ohjelmistot

Pericadin toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.

Ostaja sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Ostaja vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Ostajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

Ostaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisia järjestelmällisiä toimenpiteitä estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen Pericadin toimittamista ohjelmistoista. Ostajan tulee tässä suhteessa erityisesti noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

 

13 § Ostajan erityisvelvoitteet

Tekemällä tilauksen ostaja vakuuttaa, että sillä on tarpeelliset valtuudet kyseessä olevilta valmistajilta Pericadilta tilattujen tuotteiden jälleenmyyntiin. Ostaja vakuuttaa edelleen noudattavansa valmistajien jälleenmyyntiä koskevia ehtoja ja vaatimuksia.

Pericadin toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ostajan kanssa sovitussa maassa (”toimitusmaa”) ja niiden on tarkoitus pysyä toimitusmaassa. Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.

Jos Pericad haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki Pericadille aiheutuneet kulut ja vahingot.

 

14 § Salassapito ja tietosuoja

Ostaja ja Pericad sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen perusteella saamansa toisen osapuolen liiketoimintaa koskevat tiedot esimerkiksi hinnastot ja hinnoitteluun liittyvät tekijät, kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassa pidettäviä tietoja ainoastaan ostajan ja Pericadin välisen sopimuksen tarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille voi tapahtua ainoastaan Pericadin erikseen antamalla luvalla.

Pericad voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät Pericadilta yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, Pericad on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot. Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi tai tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa.

Ostaja ja Pericad sitoutuvat noudattamaan tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä sekä siitä johtuvia toimintaansa koskevia vaatimuksia, kuten sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. Pericad rekisteröi ja käsittelee joitakin henkilötietoja omassa toiminnassaan.

 

15 § Ylivoimainen este

Pericad ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Pericadin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti, epidemia, luonnonkatastrofit tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Pericad on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Pericadin alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Pericadin on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

 

16 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalveluihin liittyviä.

Palautuksien ja takuuvaihtojen osalta ole yhteydessä suoraan Pericadiin. Kaikista palautuksista on sovittava Pericadin kanssa etukäteen.

 

 

17 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja Pericadin väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta.

Pericad pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa.